Antagna av konstituerande möte för ungradio 2004 10 29,
senast uppdaterade under ungradio|årsmöte 2011 04 04

 
§ 1 Definition
ungradio är ett rikstäckande nätverk för unga radiostationer och ungdomar som är intresserade av radio. Med ung radio menas radio som sänds av och för unga. ungradio är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen skall ej vara vinstdrivande.
 
§ 2 Syfte och målsättning
Vi vill stötta och hjälpa unga radiostationer och inspirera unga till att sända radio.
 
§ 3 Medlem
Medlem är den person som årligen aktivt tagit ställning till medlemskap i ungradio. Medlemmar har rätt till full insyn i verksamheten. Protokoll från alla möten skall finnas lätt tillgängliga.
 
§ 4 Radiostation
I nätverket får ideella radiostationer, som sänder ung svensk radio i någon form vara med. Radiostationen skall stå för alla människors lika värde. För att gå med i nätverket krävs en skriftlig ansökan som godkänts av styrelsen.
 
§ 5 Möten
Årsmöte skall hållas under årets första kvartal. Följande ska behandlas: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse. Verksamhetsplan och budget, fastställande av medlemsavgift och avgift för ansluten radiostation. Val av ny styrelse och revisor samt beslut om hur valberedningen ska ordnas under kommande året. Extra årsmöte hålls vid behov och alla medlemmar inbjuds. Årsmöte och extra årsmöte skall utlysas minst en månad i förväg.
 
§ 6 Styrelse
Tar beslut i löpande frågor, är underställd årsmötet. Styrelsemöten bör hållas minst varannan månad. Styrelsen skall bestå av minst 5 ledamöter inklusive ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsemöten ska utlysas minst 7 dagar i förväg. Vid behov kan styrelsen tillsätta fler ledamöter, utan extra årsmöte. Detta ska informeras om minst två veckor i förväg.
 
§ 7 Ansvar
Firmatecknare är ordförande och kassör, var och en för sig.
 
§ 8 Omröstning
Vid samtliga möten gäller enkel majoritet. Vid lika röster har ordföranden utslagsrösten. Gäller omröstningen ordföranden är vice ordförandes röst utslagsgivande.
 
§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsåret löper mellan två ordinarie eller extra årsmöten. Räkenskapsåret löper mellan 1 januari och 31 december.
 
§ 10 Stadgeändringar
För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten.
 
§ 11 Uteslutning
Medlem eller radiostation som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att överklaga beslut vid föreningsmöte, där den uteslutne har yttranderätt och kan kräva votering.
 
§ 12 Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller extra årsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det avslutande mötet beslutar om fördelning av medel.